Bezpečnostné symboly a značky - ALFAshop

Obchodné podmienky

E-mail Vytlačiť PDF

Všeobecné obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom systému elektronického obchodu www.shop.alfareklama.sk

Všeobecné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je ALFA Reklama, s.r.o., so sídlom Sládkovičova 602/67, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36479721, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne, Oddiel: Sro Vložka č.: 14804/R, DIČ: 2021668352 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim (ďalej len „kupujúci“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru v internetovom obchode predávajúceho – www.shop.alfareklama.sk

Všeobecné obchodné podmienky sú vypracované na základe občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje predávajúcemu, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI so sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky kraj

odbor výkonu dozoru

Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1

tel. č.: 046/5422 771, fax č.: 046/5422 685

e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. podanie podnetu (na www.soi.sk) mapa

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

 • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 • odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom, alebo podpisom ním poverenej osoby.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

Objednanie

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim (ďalej len „objednávka“) vo forme:

 • vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho,
 • e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu,
 • vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu.

Dostupnosť tovaru

Dostupnosť uvedená na stránkach predávaného tovaru je len orientačná.

Záväzným akceptovaním objednávky je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim (ďalej len "potvrdenie objednávky"). Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

Výroba na zákazku podľa požiadaviek kupujúceho

V prípade výroby a tlače na zákazku podľa špecifických požiadaviek kupujúceho pošle na predávajúci kupujúcemu grafický návrh výrobku. Kupujúci na základe dodaného grafického návrhu odsúhlasí vytlačenie motívu presne podľa návrhu. Žiadne iné veci nebudú pridané, odstránené, ani zmenené. Písomným súhlasom kupujúci tlač v tejto forme potvrdzuje a preberá zodpovednosť za správnosť grafickej úpravy, gramatickej korekcie a farebnosti vytlačeného motívu nezávisle od pôvodného podkladu. V prípade akýchkoľvek nejasností či pochybností je potrebné zistené nezrovnalosti prekonzultovať.

Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve podľa cenníka platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane balného a nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“):

 • v hotovosti, pri osobnom prevzatí tovaru,
 • bezhotovostným prevodom, alebo priamym vkladom na účet predávajúceho
 • dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej kuriérske služby.

Ceny uvedené v internetovom obchode platia len pre objednávky uskutočnené prostredníctvom internetu. Predávajúci si vyhradzuje právo na primeranú zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

V prípade zmeny kúpnej ceny (zvýšenia kúpnej ceny), je predávajúci povinný kupujúceho bez meškania upozorniť na túto zmenu a oznámiť kupujúcemu novú kúpnu cenu. Kupujúci je oprávnený po oznámení novej ceny od zmluvy odstúpiť.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

Záručná doba

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Záručná doba je 12 mesiacov pre osoby, ktoré zakúpený tovar budú používať na podnikateľské účely, a teda takto vymedzená záručná doba sa neriadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ale ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Pred uplatnením záručnej, resp. pozáručnej reklamácie nás vopred kontaktujte na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , kde s Vám oznámime ďalší postup.

Dodacie podmienky

Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke predávajúceho. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.

V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie.

V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, predávajúci opakovane vyzve kupujúceho k prevzatiu tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol  kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, respektíve jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

Stornovanie objednávky

Objednávku je možné stornovať až do doby expedície tovaru, prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, číslo Vašej objednávky, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky.

Kupujúci nemôže stornovať objednávku ktorej predmetom je tovar vyrobený podľa požiadaviek kupujúceho, ktorý vzhľadom na jeho špecifické vlastnosti nie je možné upotrebiť inak.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci preukázateľne informovaný písomne a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený účet.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Kupujúci je povinný vopred oznámiť vrátenie tovaru predávajúcemu e-mailom s uvedením čísla faktúry na ktoré bol tovar zakúpený. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené najneskôr v lehote 10 dní bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa nedohodne inak.

Tovar je kupujúci povinný vrátiť v pôvodnom stave spolu s príslušenstvom a dokladom o zaplatení na adresu sídla spoločnosti. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie kupujúci.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy ktorej predmetom je tovar vyrobený podľa požiadaviek kupujúceho, ktorý vzhľadom na jeho špecifické vlastnosti nie je možné upotrebiť inak.

V prípade odstúpenia od zmluvy nás kontaktujte na emailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. kde s Vám oznámime ďalší postup.

Nadobudnutie vlastníctva tovaru

Pri osobnom prevzatí obdrží kupujúci doklad o nadobudnutí (faktúru, dodací list a pokladničný doklad). V prípade zaslania tovaru prepravnou spoločnosťou bude faktúra s dodacím listom zaslaná spolu s tovarom. Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia kupujúcim pri osobnom odbere, resp. okamih jeho odberu dopravnou spoločnosťou. Akékoľvek nedostatky alebo neúplnosť zásielky je kupujúci povinný oznámiť ihneď pri preberaní tovaru (max. do 48 hodín od prevzatia), inak sa považuje tovar za riadne dodaný.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia obchodnými podmienkami predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach a postup pri uplatnení nároku z chýb tovaru (reklamácie) reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je k dispozícii rovnako v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť a/alebo doplniť obchodné podmienky a reklamačný poriadok. Zmeny a/alebo doplnky obchodných podmienok a reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránkach www.shop.alfareklama.sk.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí.

V Považskej Bystrici 7. júna 2012